Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas izglītības skolotājas:

  • Ņina Kislaja,
  • Marina Turzenoka,
  • Aukle  Larisa Kapustina

Tas, kurš vēršoties pagātnē, spēj atrast jauno, ir cienīgs būt par skolotāju.
Konfūcijs

DIENAS RITĒJUMS

Daugavpilī

DIENAS RITĒJUMS 2021./2022.mācību gadam

  1. posms – no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem

1.grupa „Taurenīši”

Laiks Dienas gaita Skolotāja darbība
7.00  Bērnu pieņemšana;

Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība visas dienas garumā:

Netieši vadīta bērnu brīvā rotaļnodarbība, rotaļas, individuālais darbs

Nodod informāciju vecākiem. Sagatavo materiālus dienas aktivitātēm.

Organizē bērnus patstāvīgai darbībai. Veic individuālo darbu ar bērnu, izmantojot dažādas mācību darba organizācijas formas un  materiālo bāzi.

8.00 Rīta vingrošana grupā Veido veselīga dzīvesveida iemaņu apgūšanu. Veicina kustību prasmju un iemaņu nostiprināšanu.
8.10 Gatavošanās brokastīm

Brokastis

Nostiprina higiēnas un  pašapkalpošanās iemaņas.
9.00- 9.50.

Pastaiga

10.00-11.35

Rotaļnodarbības visas dienas garumā

·         Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā.

·         Pastaiga, mācību ekskursija, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā.

Organizē bērnus patstāvīgai vai skolotājas vadītai rotaļnodarbībai atbilstoši izglītības programmas uzdevumiem.

Plāno individuālo darbu lasītprasmes centrā.

Pastaigas laikā iekļauj darbu dabā, dabas vērojumus un eksperimentus, fiziskās aktivitātes.

11.20 Gatavošanās pusdienām

Pusdienas

Nostiprina higiēnas un  pašapkalpošanās iemaņas.
12.00 Gatavošanās atpūtai. Atpūta Veido priekšstatus par bērna kā veselas personības attīstību (miega pasaciņa, dziesmiņa u.c. rituāli).
15.00.-15.30 Pakāpeniska celšanās, ģērbšanās, ķermeni uzmundrinoša vingrošana. Veido veselīga dzīvesveida iemaņu apgūšanu.
15.30 Gatavošanās launagam. Launags Nostiprina higiēnas un  pašapkalpošanās iemaņas.
15.50- 16.20 – pastaiga

16.45-18.00

Rotaļnodarbības visas dienas garumā

·         Mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā.

·         Rotaļas, kustību aktivitātes svaigā gaisā;

·         Grupas sakārtošana

·         Bērnu pavadīšana uz mājām.

Organizē bērnus patstāvīgai vai skolotājas vadītai rotaļnodarbībai atbilstoši izglītības programmas uzdevumiem.

Plāno individuālo darbu lasītprasmes centrā.

Pastaigas laikā iekļauj darbu dabā, dabas vērojumus un eksperimentus, fiziskās aktivitātes.

Pārrunas ar bērnu vecākiem izglītošanas un audzināšanas jaut.

Saskaņā ar 17.09.2019 MK Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”