Daugavpils_pilsetas_30.pii_pasnovertejums 2021

Pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Iestādes nolikums_30.pii (1)

LICENCE (2)

MKnr.21.11.2018.  nr.716 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

MK 15.07.2016 nr.480 Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

MK 17.09.2013 nr.890 Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

MK 13.03.2012 nr.172 Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāž7u pacienti

Dienas ritējums30pii

 

 

Etikas_kodekss_DPIP_rik_Nr_350-r (1)

Iekšējās kārtības noteikumi

Kartiba māc. procesa nodroš. Covid-19

Uzturēšanas kārtība Covid-19_01.09.2020

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Privātuma politika 30pii

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Noteikumi-par-izglītojamo-ēdināšanas-izdevumu-apmaksas-kārtību-pii